Odd Fellow Seniorerna

 

Stockholms Odd-Fellow-Logers Pensionärsklubb

Nedan utdrag ur “Stockholms Odd-Fellowlogers Pensionärsklubb; En samling urklipp ir logen n:r 59 Sten Stures tidning, STEN STURES HÄROLD, febr. 1972 - mars 1975”

Klubben stiftades den 7 februari 1972 på initiativ av Broder Ex. ÖM Knut Lundgren i Logen 59 Sten Sture.

Om syftet med klubben nämndes i dess första protokoll §1 “…att bilda grupper sysselsatta med olika hobbyverksamheter samt i men av intresse besök av sevärdheter och utflykter”. Klubben skall hålla sina sammankomster andra och fjärde måndagen varje månad kl. 14.00 med uppehåll för sommarmånaderna.

En titt i, de av sekr. Nils Iwarssons synnerligen omsorgsfullt förda, protokollen får man intrycket av ett påtagligt intresse hos medlemmarna. En myckenhet av förslag på program framkommer vid varje sammankomst, vilket sysselsätter styrelsen i stor utsträckning, men även ger belägg för det levande intresset från medlemmarnas sida. Anslutningen har ännu inte blivit den initiativtagaren tänkt sig, men den kommer.

Att pensionärsklubben välvilligt uppmärksammats av logerna vittnar de ekonomiska bidrag som tillställts den. Klubbstyrelsen har med kraft betygat att sammanslutningen snart nogskall vinna gehör och 1973 kommer att uppvisa avgjort bättre närvarostatistik. “Vi ger oss inte” utryckte de “makthavande” med märkbar visshet. Till detta styrelsens utrop är man benägen att sätta full tilltro sedan deras synnerligen lyckade arrangemang den 27 nov med gemensam lunch vid vilken brödernas fruar deltog. Sammankomsten utgjorde årsavslutning enär decemberträffarna inhiberats. För att göra sig en bild av nämnda bejublade lunchsammankomst, vilket åstadkommit glädjande stor anslutning, måste först Broder Knut assisterad av Rebeckasystrarna Vera Lundgren och Sonja Regnell nämnas. Deras mottagande i hallen genom att bjuda stora famnen understrykande samtligas välkomnande medförde att den goda stämningen genast infann sig. Klubbrummen i vilka vi samlades att bekantas oss tycktes smått tilltagna, säger något om anslutningen. De med blommor vackert dekorerade borden inbjöd till trivsam närvaro. Källarmästaren hade sannolikt gjort sitt yppersta för att göra måltiden tillfredsställande. Allt var minutiöst uttänkt - intet överlämnat åt slumpen vid denna festlighet. Ett uppskattat programinslag var trubaduren Karl-Anton med ackompanjatörs framträdande. Brödernas iver att giva uttryck för sina gillande av styrelsens hellyckade arrangemang, kunde avläsas av de många som hölls.

Att styrelsen förskaffat sig en inte föraktlig goodwill, då inte minst vid nämnda lunchsammankomst, står helt klart och med god tillförsikt kan klubben se framtiden an.

Klubbens stiftare, Broder Ex Ö M Knut “Knutte” Lundgren

Klubbens stiftare, Broder Ex Ö M Knut “Knutte” Lundgren